.הינבה ףנעב רקיעב ,םייסדנה םיטקיורפ לוהינל תכרעמ הניה הפינמ

,9895-תונולח תביבסב תלעופ הפינמ

:ןוגכ םילודג םיטקיורפ ימזיל תדעוימו
,תוימוקמ תויושר
,תוינוריע תורבח
םיטקיורפ ילהנמ
דועו

:הדובעה ךילהת לכב תכמות הפינמ

לוהינו זורכמ ,םיננכתמה םע תויורשקתה לוהינ ,ובוצקית ,טקייורפה םוזיימ לחה .תוירשפא תוטיש המכב ,תטרופמ תיביצקת הרקב דעו,םינלבק םע תורשקתהה

 

ףסונ עדימ תלבקל 

הפינמל עדימ ירגאמ ןוכדע

!תירבע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הפינמל עדימ ירגאמ ןוכדע

88 KB

04/2011

26 KB

12/2006

987 KB

1/2008

987 KB

11/1999

 

menifa@hy-systems.co.il :תורעהלו תובוגתל תבותכ